Biologická rozmanitost (biodiverzita) krajiny je nezbytným předpokladem odolnosti zemědělských ekosystémů, udržitelnosti a dluhodobým  zajištěním potravinami. Aktivity vedoucí ke krátkodobým výnosům mají zpravidla větší prioritu než ochrana životního prostředí. Současné kompenzační a motivační mechanismy pro zavádění přírodě blízkých způsobů hospodaření jsou nedostatečné, často prováděné na úrovni jednotlivých podniků a nikoliv v krajině. Většinou se jedná o obecná opatření zaváděná na národní nebo EU úrovni. Monitoring je prodávěn jen výjimečně a proto není možnost relevantě hodnotit pozitivní vliv a dosažení lepšího stavu biodiverzity zemědělské krajiny. 

 

Cílem projektu FRAMEwork je vyvinout Systém FRAMEwork, který respektuje biodiverzitu, motivuje a umožňuje farmářům v EU ji zachovávat a udrží nebo dokonce zlepší jejich produkci tváří v tvář současným výzvám, jakými jsou změna klimatu nebo pandemie.  

 

Systém FRAMEwork kombinuje čtyři základní prvky:  

  • Vyspělé zemědělské klastry/spolky – skupiny místních farmářů spolupracujících na hospodaření v krajině. Skupiny, které jsou v kontaktu s dalšími místními zájmovými skupinami a jejichž cílem je informovat, podněcovat politické i praktické kroky, a které jsou začleněni do regionálních, národních a mezinárodních sítí. 
  • Technická podpora – techničtí specialisté, kteří poskytují informace technického zaměření, metody a nástroje na podporu monitorování biodiverzity, managementu a právního rámce. 
  • Vědecké inovace – výzkumní pracovníci zapojení v regionálních, národních, mezinárodních sítích, poskytující znalosti v oblasti ekologie, sociologie a ekonomice, které jsou základem fungování udržitelných zemědělských systémů. 
  • Veřejná Observatoř a Informační centrum – veřejně přístupná platforma, která podporuje projekt FRAMEwork a která slouží jako prostředek pro sdílení aktivit, informací, dat a zdrojů.

 

Cílem týmu České zemědělské univerzity v Praze jako zástupce ČR v projektu bude ustanovit 1. farmářský spolek v ČR, a skrze spolupráci s ostatními partnery zajistit mj. implementaci různých opatření v zemědělské krajině, které přispějí o ochraně a zachování biodiverzity. Pro úspěšné splnění stanovených cílů, projekt finančně podpoří práci tzv. environmentálního poradce. Jeho prací bude mj. koordinace fungování spolku, iniciace možných aktivit a zajištění přenosu informací mezi farmáři i ostatními partnery projektu.

 

Číslo projektu862731 
NázevFarmer Clusters for realising agrobiodiversity management across Europe 
Akronym: FRAMEwork 
Program: H2020 
Koordinátor projektuJames Hutton Institute 
Partneři za ČRFES CZU Prague (coordinator), FEM CZU, AMPI 
Hlavní řešiteléprof. Iris C. Bohnet, PhD (coordinator), doc. Ing. Kristina Janečková, Ph.D., doc. Ing. Lukáš Zagata, Ph.D., prof. Ing. Petr Sklenička, Ph.D 
Kontaktní osobaMgr. Emilie Trakalová 
Doba trvání2020-2025 
Celkový rozpočet (for 18 European project partners)7 999 853 Euro 
Rozpočet ČZU363 031 Euro 

Další články v rubrice

English ☰ Menu